Esettanulmányok: térségi innováció a gyakorlatban

{openx id=22}A TORCH-program egyik központi települése az alig 500 főt számláló Nagyszékely volt, amely a Tolna megyei Hegyhát egyik igen nagy múlttal rendelkező települése, már a bronzkortól lakott volt. Történelmi források szerint a település elnevezése székely törzsek betelepedéséhez köthető, akik a honfoglalás előtt érkeztek a falu jelenlegi területére (a középkorban Püspökszékely néven említették a települést). A törökök kiűzése után az elnéptelenedett faluba hesseni tartományból toboroztak német anyanyelvű, református vallású családokat. Az új betelepülők elkezdték a falu felvirágoztatását, iskolát alapítottak és templomot építettek. Elsősorban mezőgazdasággal foglalkoztak, szőlőt termeltek és állatokat tartottak, de megjelentek az iparosok (kovács, bognár, takács, asztalos) is. A falu gazdasági és kulturális életét bizonyítja, hogy a XX. század elején a faluban volt malom, gyógyszertár, orvos, állatorvos és hotel is, mely fontos szerepet töltött be a falu társasági életében.

A falu életében a kedvezőtlen változások már az első világháborút követően elkezdődtek, a gazdasági változások következtében a népesség csökkenése is elkezdődött. A második világháborút követően a német lakosság jelentős részét kitelepítették és helyükre a Felvidékről, illetve az Alföldről (Békésszentandrás környéke) érkeztek új lakosok. Az új betelepülők nehezen tudtak beilleszkedni a falu életébe, hiszen a korábban főleg napszámosként dolgozó emberek nem ismerték az önálló gazdálkodás fortélyait. Sajnos ennek következményeként felbomlott a régi faluközösség, a hagyományok és szokások is eltűntek. A szocializmus évei alatt a fiatalok jelentős része elvándorolt, elkezdődött az elöregedés és az elszegényedés folyamata, amely a mai napig jellemző a falura. (www.nagyszekely.hu)

nagyszekely_nepes

A rendszerváltást követő bizonytalan helyzetet a falu lelkésznője (Donáth J., 1995) így fogalmazta meg: az egykor "...3000-es településből 500 lelkes falu lett mára. Iskoláját elvették, illetve most csak alsó tagozat van. Gazdaság nulla, csak az idősek vannak, illetve azoknak a beköltöző kubikusoknak a leszármazottai, akik soha nem gazdálkodtak. Tehát most úgy néz ki Nagyszékely, hogy van 50 gyerek körülbelül az 500 lakosból. 150 körüli az idős, a nyugdíjas, méghozzá hetven fölöttiek inkább. A többiek? Negyven-valahány évesen sorban temetem el őket, mert sokan csak a kocsmáig jutnak el, illetve a szétbomló téeszig."

Nagyszékely területe 1999-ben 3 771 hektár (2006 jan. 1-én 3 670 ha), ebből belterület 150 hektár, a lakosság száma 441 fő (2006 január 1-én 484 fő), a lakások száma 251 (2006 január 1-én 233). 1999-ben új lakás nem épült, a természetes fogyás 4 (3 születés, 7 halálozás), a vándorlási különbözet -3. A lakások villamos energiával 100%-osan el vannak látva, s minden lakásba be van vezetve a víz is, szennyvízcsatorna azonban nincs a településen. 27 lakásban használják a vezetékes gázt, a távbeszélő fővonalak száma 171, a személygépkocsik száma 56. A kommunális hulladékot havonta egyszer szervezetten gyűjteti össze az önkormányzat, és azt a pincehelyi szeméttelepre szállítják. A községi óvodában a 18 gyereket 2 óvónő látja el, az iskolában csak alsó tagozat van, 1999-ben 19 tanulóval és 3 pedagógussal, 17 gyermek napközi ellátásban is részesült. A felső tagozatos gyermekek a tolnanémedi iskolába járnak. A konyha - az óvodás és iskolás gyermekek mellett - a rászoruló idős embereket is ellátja. Az önkormányzati könyvtárnak 3 ezer kötete van, a kultúrházban működik a nyugdíjas klub is. A faluban sportélet nincs. A háziorvos hetente két alkalommal jár ki rendelni Pincehelyről a minimálisan felszerelt orvosi rendelőbe, szakképzett ápolónő azonban állandóan a lakosság rendelkezésére áll. A legközelebbi kórház a 11 km-re lévő Pincehelyen van. A lakosság többsége katolikus, majd a reformátusok következnek, de megtalálhatók a Jehova tanúi és a mormon vallás követői is. 1999-ben a működő vállalkozások száma 13, ebből 1 korlátolt felelősségű társaság és 12 egyéni vállalkozás. Az 5 kiskereskedelmi egységből 2 élelmiszerüzlet, és egy vendéglátóhely van a faluban. A vállalkozások hiánya is oka a munkanélküliségnek (lásd a következő táblázat).

nagyszekely_munkan

Az adatsor csak a regisztrált munkanélküliek arányát mutatja, a valóságos számok jóval nagyobbak. 1999-ben 9 személy részesült jövedelempótló támogatásban. 2000-ben volt olyan időszak, amikor 20 fő kapta ezt a támogatást. A községben egy-két megüresedett lakóépület üdülés, pihenés céljára való megvásárlásával spontán indult el az üdülés. Néhányan felfedezték a szép környezetet, a kirándulásra kedvező környéket, a Kisszékelyig nyúló erdő vadban is gazdag. Nagyszékely és a környező többi település zsákközség jellegének megszüntetésére Miszla, Nagyszékely, Kisszékely, Belecska, Sárszentlőrinc, Keszőhidegkút területfejlesztési társulást hozott létre, a jobb közlekedési lehetőség ugyanis a munkanélküliség csökkentését is segítené.

A faluban az egyetlen műemlék jellegű épület a református templom, a gyülekezet 1801-ben a régi templomromot részben lebontotta, és a gótikus szentély egy részét felhasználva késő barokk hajóval egészíttette ki. Berendezése, intarziás szószéke szintén a késő barokk kor ízlését tükrözik. Sok régi német ház oszlopos tornácával még elhanyagolt állapotában is a valamikori szorgalomról, jómódról tanúskodik (Tamási Kistérség Honlapja).

A falu egyetlen burkolt úttal rendelkező zsáktelepülés, erősen öregedő népességgel és nagyarányú, reménytelen munkanélküliséggel. Maguk a fiatalok is kilátástalannak ítélték meg a helyzetet, a helybeliek passzivitását csak erősítette a segélyezési rendszer. A falu elhagyott, leromlott volta szöges ellentétben áll a település valamikori gazdagságát jelző hatalmas sváb házakkal, a díszes tornácoszlopokkal, a marhacsorda terelésére kialakított széles utcával, a mészárszék és a marhakereskedőket valaha fogadó hotel málló elhagyatottságában is szép épülete.

Változást a település életébe a ‘90-es évek elején odaköltözött református lelkészasszony hozott. Az ő személyisége elsősorban a szociális területre fogékony, első ötletei (szociális tanácsadás, falugondnoki szolgálat, idősgondozás, munkaügyi felzárkóztató programok) is ehhez a területhez kötődnek. Hamarosan kis csapat gyűlt köré, 1994-ben létrehozták a Nagyszékely Alapítványt, így szervezeti keretek között indult el az ötletek megvalósítása, a projektek kidolgozása. Bármilyen ügyesen próbálják is a változtatás igényét a falu többi lakójába ültetni, a passzivitás, sőt az újjal szembeni ellenállás igen erős volt, de kitartással, erős akarattal újabb és újabb projekteket indítottak el, ezzel gerjesztve az innovációs folyamatot.

A helyzet felismerése, új ötletek, cselekvési tervek és megvalósult projektek jellemzik a munkájukat. Számos kudarc ellenére sem törnek le, a nagyszékelyi álmok is eljutottak a megvalósulás fázisáig: működik a falugondnoki hálózat, a helyi asszonyoknak szövő- és varrótanfolyamot szerveztek, elindultak a családsegítő és válságkezelő programok, valamint folyamatos az idősek gondozása. A munkanélküliség enyhítésére Szociális Közmunkaprogram keretében néhány hektár gyümölcsöst is telepítettek.

nagyszekely

Félő azonban, hogy ezek a tevékenysége - bár a helybeliek életét nagyban segítik - hosszútávon nem lesznek fenntarthatóak. Ezt a lelkészasszony is megérezte, és a kezdetben tisztán szociális célokat követő tervek helyett újabb ötletei bevétel termelésére is alkalmas létesítményekre irányulnak, a vendégházban például azoknak a turistáknak nyújt szállást, akik a "Kék Házban" (teleház, inkubátorház) működő szövő- és korongozóműhelyben folyó oktatás, vagy a tervezési fázisban lévő gyógylovagoltatás, Önálló Életvitel Központ miatt jönnek a faluba.

Az egykor legelőként hasznosított, ma elhagyott völgykatlanokba játszóparkot tervez gyerektáboroztatáshoz, sőt aszalóházat épít a termőre forduló almás gyümölcsének jobb hasznosítására. Létrehozták a helyi piacot, egyházi dokumentációs központot, kutatói vendégszobákat alakítottak ki és elkezdődött a helyi pincék felújítása. Vagyis a szociális célokkal induló innováció egyre inkább gazdaságivá válik, persze az eredeti célokat szem előtt tartva.